• 1

 • 2

 • 3

 • 4

Uzņemšana 10.klasē

Dokumentu iesniegšana 10. klasē notiek 142.kab.:

17.06.2019. - plkst. 9.00 - 14.00

18.06.2019. - plkst. 9.00 - 14.00

19.06.2019. - plkst. 9.00-12.00

Izglītojamais ar vecāku iesniedz ģimnāzijā šādus dokumentus:

1. direktoram adresētu iesniegumu (skatīt šeit). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu (iesnieguma paraugs);

2. apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas (pēc tās salīdzināšanas ar oriģinālu);

3. valsts valodas sertifikāta kopiju (pēc tā salīdzināšanas ar oriģinālu)

4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

5. izglītojamā medicīnisko karti 026/u un potēšanas karti 063/u.

Tiek pieņemti 10.klasē tikai tie skolēni, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumu.

Apsveicam Kārļa Skalbes 140. jubilejai veltītā pārspriedumu konkursa laureātus!

2019.gada 10. maijā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā notika dzejnieka Kārļa Skalbes 140. jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa laureātu godināšana.

Apsveicam 12.c klases skolēnus:
Polinu Galiču ar iegūto 1.vietu
Nikolaju Degtarjovu ar iegūto atzinību

Izsakām pateicību latviešu valodas skolotājai Inesei Jelkinai par skolēnu rezultatīvu sagatavošanu konkursam!

 

Talantīgo un erudīto 5.-8.kl. skolēnu godināšana

8.maijā Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā tika godināti 52 zinošākie, mērķtiecīgākie un talantīgākie 5.-8.klašu skolēni,
kuri šajā mācību gadā veiksmīgi piedalījās dažāda mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, iegūstot godalgotas vietas. 

Ģimnāzijas pateicības rakstus saņēma arī 19 pedagogi par ieguldīto darbu talantīgo skolēnu sagatavošanā rezultatīvai dalībai olimpiādēs un konkursos.

Pateicamies vecākiem par atbalstu radošas un atbildīgas personības veidošanā!

 

 • Slide1
 • Slide10
 • Slide11
 • Slide12
 • Slide13
 • Slide14
 • Slide15
 • Slide16
 • Slide17
 • Slide18
 • Slide19
 • Slide2
 • Slide20
 • Slide21
 • Slide3
 • Slide4
 • Slide5
 • Slide6
 • Slide7
 • Slide8
 • Slide9

Personas datu apstrāde

Informējam skolēnu vecākus, ka Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (turpmāk – iestāde) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Lasīt dokumentu pilnībā.

 

Skolēnu un vecāku jautājumu, priekšlikumu iesniegšanas forma

Ievadīt savu jautājumu, priekšlikumus, sūdzību vai sniegt atsauksmi.