• 1

  • 2

  • Jaunais_korpuss4

  • 4

Panākumi

Mūsu skola 2020./2021. mācību gada I semestrī ir kļuvusi par vienu no TOP 10 aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv! 

Apsveicam konkursa laureātu!

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija konkurss – reklāmas projekts Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 jaunās aplikācijas popularizēšanai.

3.vieta - Aleks Pomerancs (9.a klase)

Izsakām pateicību Irēnai Kravalei par sagatavošanu konkursam!

Skolēnu panākumi!

Sirsnīgi sveicam Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmām)
37.valsts olimpiādes II kārtas uzvarētāju!

3. vieta – Viktorija Prikule (8.c klase)

Pateicamies skolotājai Irēnai Kravalei par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Personas datu apstrāde

Informējam skolēnu vecākus, ka Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (turpmāk – iestāde) apstrādā Jūsu bērna un Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām. Lasīt dokumentu pilnībā.

 

Personas datu apstrāde

Informācija par personas datu apstrādi ir pieejama tīmekļa vietnē: https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika.