Projekta apraksts

Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts “Modern Odysseus in the arms of Europe” (Mūsdienu Odisejs Eiropas apskāvienos)
Līguma nr. –2018-1-EL01-KA229-047725_2

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir EUR 19900.00
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekta īstenošana: no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam

Koordinators - 19th Primary School of Katerini - Katerini - Greece

Partneri – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija - Rīga, Latvija
HIGHGATE PRIVATE SCHOOL LIMITED – Nicosia – Cyprus
Escola Pericot – Girona – Spain
Agrupamento de Escolas de São João da Talha - São João da Talha - Portugal
Osnovna skola Majstora Radovana - Trogir – Croatia

Projekta galvenie darbības virzieni:

 • Izglītība
 • sociālā iekļaušana, 
 • nacionālā identitāte, 
 • kritiskā domāšana

Projekta mērķi:

 • Sekmēt vienotas, demokrātiskas labklājības sabiedrības veidošanu , balstoties uz starpkulturu dialogu, stiprinot partnervalstu izglītojamo identitāti multikulturālajā un mainīgajā Eiropā, integrēties tajā, saglabājot katras valsts vēsturisko kultūru.
 • Sadarboties pārrobežu līmenī un apmainīties ar labu un novatorisku praksi un atbalstīt skolotājus sekmīgai dažādības pārvarēšanai klasēs, kā arī iepazīties ar dažādām izglītības programmām.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Projektu komandas darbs un partnerorganizaciju sadarbība.
 • E-platformas izmantošana, projekta partneru savstarpējai informācijas apritei un saziņai.
 • Ārvalstu – partnerskolu pieredzes/ prakses izpēte 6 partnerskolās pedagogu kopējās mācībās. 
 • Integrācijas metodisko mācību materiālu komplektu veidošana.
 • E-grāmatas izveidošana (veiksmīgākie mācību materiāli, skolēnu radošie darbi u.c.)
 • Skolēnu radošās darbības sekmēšana – eseju krājuma izveidošana "Ko nozīmē būt viesmīlīgiem ".
 • Jauniebraucēju skolēnu intervēšana par viņu integrēšanās pieredzi jaunajā izglītības sistēmā, valodas apguves grūtību un veiksmju apzināšanai. 
 • Projekta darbības izvērtēšana atgriezeniskai saitei un pieredzes nodošanai.

Sasniedzami rezultāti:
Skolēniem:

 • Iepazīta savas valsts vēstures un kultūras tradīcijas;
 • Attīstīta kritiskās domāšanas prasme, prasme uzklausīt un pieņemt citādo, sekmēta interese par lasīšanu;
 • Apgūta un pilnveidota radošās rakstīšanas iemaņas;
 • Sekmēta empātija pieņemt citu domas, uzskatus un tiesības;
 • Pilnveidotas sadarbības prasmes kopīga uzdevuma veikšanai, uzņemoties atbildību par kopējo rezultātu;
 • Uzlabotas angļu valodas zināšanas, jēgpilnas un drošas IT izmantošanas prasmes.

Skolotājiem:

 • Paaugstināta pedagogu profesionālā kompetence iecietības un etniskās saskaņas veicināšanā daudzkultūru sabiedrībā, stiprinot pedagogu prasmes jauniebraucēju skolēnu integrācijai sabiedrībā.
 • Balstoties uz partneru pieredzi, izvērtētas jauniebraucēju izglītības vajadzības skolā un saskarsmē ar vietējo sabiedrību. 
 • Izveidoti un apkopoti mācību aktivitāšu piemēri par identitāti un dažādību, valodām un reliģijām, migrācijas un starpkultūru saskarsmes jautājumiem, ieteikumi valodas apguvē, idejas audzināšanas darbam; 
 • Īstenoti publicitātes un ilgtspējas pasākumi, attīstītas pedagogu angļu valodas un IT prasmes.

 

Projekta koordinatores Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā: angļu valodas skolotāja Olga Krukovska un direktora vietniece izglītības jomā Liene Juhnevska.

Pirmie soļi ceļā uz projekta īstenošanu

Angļu filozofs Frānsiss Bēkons reiz teicis: "Pasaule ienīst pārmaiņas, taču tā ir vienīgā lieta, kas bīda progresu." Dažādība skolu vidē un klasēs ir realitāte arī Latvijā, to veido skolēni ar atšķirīgu iepriekšējās dzīvesvietas un izglītības pieredzi, dažādu tautību, rasu, kultūru un reliģisko piederību. Tie ir gan skolēni, kuru vecāki ir pārcēlušies no citām valstīm labākās dzīves meklējumos, gan arī ekonomiskie migranti. Skola ir viens no sabiedrības saliedētājiem un nozīmīgs dalībnieks integrācijas procesos, iekļaujot skolā un sabiedrībā jaunpienācējus, mācot starpkultūru prasmes un attieksmes vietējiem skolēniem, sniedzot zināšanas par cilvēktiesībām plašākai sabiedrībai. Ikviena jauniebraucēju skolēna iekļaušana skolas vidē ir sarežģīts un atbildīgs process. Integrācijas veiksmīgai norisei svarīgi sekmēt skolēnu kritiskās domāšanas prasmes, lai iemācītos analizēt masu saziņas līdzekļos esošo informāciju un jēgpilni lietot IT.

Pedagogu iepriekšējā pieredze šajā jomā ir atšķirīga. Daļa pedagogu jau strādā ar audzēkņiem, kuru ģimenes ieradušās Latvijā no ārpus Eiropas Savienības valstīm, taču daļai pedagogu nav personīgas pieredzes darbā daudzkultūru klasēs, bet ir motivācija apgūt šīs aktuālās zināšanas un pārņemt citu valstu pedagogu pozitīvo pieredzi, kā arī apmeklēt stundas, seminārus un piedalīties diskusijās. Dalība projektā ir iespēja iepazīt citu valstu pieredzi par papildus atbalsta resursiem jauniebraucēju integrēšanā, pārņemt pedagoģiskās darbības elementus , kas jau veiksmīgi darbojas un ir pielāgojami Latvijas izglītības iestādēs mācību procesa uzlabošanai.

Projektā paveiktais

Augusts - Septembris

Partnerskolu pedagogu sadarbība e-vidē projekta uzdevumu precizēšanai un organizēšanai. Detalizēta aktivitāšu plānojuma izstrāde.

Oktobris

Pirmā aktivitāte, kas jau paveikta kopš projekta uzsākšanai ir skolēnu radošo darbu – eseju rakstīšana par iejušanos jauniebrauceju lomā svešā valstī jauniešu tolerances un iejūtības sekmēšanai.
Šajos darbos skolēni sniedza savus ieteikumus par to, kā būtu vieglāk adaptēties dotajā vidē un pārvarēt esošos aizspriedumus, kurus novēro skolas ikdienā.

Projekta idejas popularizēšanai, skolēni tiks iesaistīti projekta logo izveidē un talismana izvirzīšanā, kas ir vissvarīgākais un projekta būtības atspoguļošanai.

Projekta uzdevumu īstenošana

Reizē ar mācību gada sākumu, 2018.gada septembrī un oktobrī, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija uzsāka arī Erasmus+ KA2 projekta “Modern Odysseus in the arms of Europe” īstenošanu. Tā ietvaros septembrī un oktobrī angļu valodas, informātikas un sociālo zinību skolotāji organizēja skolēniem dažādas mācību aktivitātes empātijas un tolerances sekmēšanai. Skolēni tika rosināti veikt radošo darbu – eseju rakstīšana par iejušanos jaunatbraucēju lomā svešā valstī neierasts apstākļos. Savos darbos skolēni sniedza savus ieteikumus par to, kā būtu vieglāk adaptēties jaunā vidē un pārvarēt esošos aizspriedumus skolas ikdienā.

Šajos divos mēnešos ļoti aktīvi noritēja 3.,5.,6.klašu skolēnu iesaistīšana projekta logo un plakātu konkursā projekta galvenās idejas – būt iejūtīgiem vienam pret otru - popularizēšanai. Projekta aktivitātes īsteno angļu valodas skolotājas O.Krukovska, J.Urbane - Orbane, sociālo zinību skolotāja J.Ofmane, informātikas skolotāja un direktores vietniece T.Lukjanova. Īstenojot projekta uzdevumus, pedagogi meklē labākos pedagoģiskos risinājumus tolerances un empātijas sekmēšanai, un sadarbībā ar projekta partnerskolu pedagogiem apgūst jaunu pieredzi.

 • 20181109_154754
 • 20181109_155108
 • 20181109_155242
 • IMG-20181108-WA0009
 • IMG-20181108-WA0013

Erasmus+ KA2 projekta “Modern Odysseus in the arms of Europe” pirmā mācīšanās, mācīšanas un mācību aktivitātē Grieķijā

 

 

No 2018.gada 26.novembra līdz 31.novembrim, angļu valodas skolotāja Olga Krukovska un direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska piedalījās projekta personāla īstermiņa mācīšanās, mācīšanas un mācību aktivitātē Katerini 19th Primary School Grieķijā. Šī projekta galvenais mērķis ir attīstīt skolēnos sociālā taisnīguma izjūtu, toleranci, iekļaušanos un prasmi pieņemt citādo.

Pedagogi piedalījās stundu vērošanā un radošajās darbnīcās par kritiskās lasītprasmes un radošās rakstīšanas sekmēšanu, kā arī drāmas metodes un mākslas terapijas izmantošanu skolēnu empātijas rosināšanai. Šajā aktivitātē piedalījās pedagogi no Portugāles, Spānijas, Grieķijas, Horvātijas un Latvijas.

Vērojumi drāmas, sporta, vēstures un mūzikas stundās ļāva labāk iepazīt 19th Primary School pieredzi skolēnu no citam valstīm integrēšanā skolā un kopienā, kā arī tolerances sekmēšanas paņēmienus skolēniem citādā un atšķirīgā pieņemšanai.

Pieredzes apmaiņas laikā projekta dalībnieki apmeklēja bēgļu skolu “Odysseas” Solonikos un tikās ar šis skolas pedagogiem, kuri brīvprātīgi māca grieķu, angļu, vācu u.c valodas dažāda vecuma bēgļiem, lai sniegtu atbalstu un dotu iespēju iekļauties darba tirgū.

Partnerskolas pedagogi kopā ar saviem skolēniem sanāksmes laikā organizēja pasākumu vecākiem, kurā rādīja emocionālu uzvedumu par savu vienaudžu sajūtām dodoties bēgļu gaitās, un aicināja būt iejūtīgiem pret bēgļiem no citam valstīm. Pasākumā nozīmību vietējā kopienā apliecināja Katerini pilsētas mēra klātbūtne un pilsētas skolu pārvaldes vadītāja.

Piedaloties mobilitāte , pedagogi guva priekšstatu par Grieķijas skolu atbalsta sistēmu darbā ar bēgļiem un jauniebraucējiem no dažādām valstīm, kā arī neformāla vidē iepazīties ar šis valsts tradīcijām un apmeklēt kultūrvēsturiskās vietas. Strādājot darba grupās, prezentējot un stāstot par savu skolu, pilsētu un valsti tika pilnveidotas ikviena dalībnieka svešvalodu prasmes. Dalība Erasmus+ projektā ir pedagogu iespēja pilnveidot savu profesionālo kompetenci, gūt apliecinājumu, ka esam konkurētspējīgi Eiropas pedagogu saimē un rast idejas turpmākajam darbam.

Direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Pasāka par mārīti.

Latvijas talismans

Erasmus+ KA2 projekta “Modern Odysseus in the arms of Europe” projekta
Latvijas talismans

Viens no projekta mērķiem ir skolēnu empātijas sekmēšana. Lai rosinātu skolēnus domāt par dažādību skolas vidē, par viņu toleranci pret vienaudžiem, kuri ir no atšķirīgām kultūrām, laikā no 05.11.2018. līdz 16.11.2018. 6.klašu skolēni mājturības un tehnoloģiju stundās izgatavoja rotaļlietu, kas būtu simbols dažādībai un saistīta ar Latviju, un kuru vēlētos ņemt līdzi ceļā uz jaunu dzīves vietu citā valstī. Šādu uzdevumu veica skolēni katrā no projekta dalībskolām.

Pārdomu rosināšanai mājturības skolotāja Antra Strause izmantoja I. Dekelpēres literārajā pasakā par mārīti pausto domu “Cik bieži mēs cenšamies līdzināties citiem, bet izrādās, ka atšķirīgums dažkārt ir vērtīgs ieguvums!” Par Latvijas talismanu – rotaļlietu tika nolemts izgatavot mārīti, jo divpunktu mārīte ir Latvijas nacionālais kukainis un tā pauž dažādības ideju.

Aktīvu atbalstu aktivitātes īstenošanā sniedza LU studente Iveta Munce. Abu skolotāju vadībā 6.klašu meitenes izgatavoja rotaļlietas - mārītes ar dažādiem akcentiem, tādejādi uzsverot, ka katram ir tiesības būt atšķirīgam.

 

 

Projekts Erasmus+

Mūsu ģimnāzijas kolektīvs aktīvi piedalās dažādos starptautiskajos projektos, tā ir lieliska iespēja dalīties pieredzē, iepazīties ar daudzveidīgām pedagoģiskajām metodēm un izglītības sistēmām, prezentēt savu valsti un savu skolu.

Šī gada marta vidū ( no 18.03. līdz 22.03.) RZĢ skolotāju grupa tikās ar pedagogiem Spānijā, Žironas pilsētas Pericot skolā, Erasmus+ projektā „Modern Odysseus in the arms of Europe ” , kurā sadarbojas Grieķijas, Spānijas, Horvātijas, Portugāles un Latvijas pedagogi. Projekta mērķis- caur seno mītu par Odiseja ceļojumu izgaismot problēmas, kas rodas cilvēkam, kad viņš pamet savu zemi (migrācija, bēgšana no nelaimēm) ,kā palīdzēt iekļauties jaunajā vidē, nezaudējot savas Dzimtenes sajūtu un savu identitāti.

 

Erasmus+ projekta “Modern Odysseus in the arms of Europe” pedagogu uzņemšana Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā

2019.gada 23.- 27.septembrim Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā norisinājās Erasmus+ projekta “Modern Odysseus in the arms of Europe” partnerskolu pedagogu trešā tikšanās. Šī projekta galvenais mērķis - pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci skolēnu empātijas un tolerances sekmēšanai, attīstot prasmi pieņemt citādo, kā arī sekmēt pozitīvās pieredzes popularizēšanu par atbalsta pasākumu īstenošanu jauniebraucēju skolēnu veiksmīgai iekļaušanai skolā.
Nedēļas laikā projekta koordinatoru - Olgas Krukovskas un Lienes Juhņevskas vadībā tika radīta iespēja pedagogiem no Spānijas, Grieķijas, Horvātijas un Portugāles iepazīties ar Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pieredzi emigrējušo vai reemigrējušo skolēnu integrēšanā un labās prakses piemēriem valodu apguvē sekmīgai izglītības ieguvei.

Pedagogi vēroja un iesaistījās angļu valodas un sociālo zinību mācību stundās, kuras vadīja pedagogi Jeļena Beketova un Marija Škutāne. Viesus pārsteidza mūsu 5.-6.klašu skolēnu teicamās angļu valodas prasmes debašu kluba nodarbībā angļu valodā pedagogu Jevgēnijas Urbānes- Orbānes un Kristīnes Gluhovas vadībā. Partnerskolas pedagogi iejutās jauniebraucēju lomā, apgūstot pirmos vārdus latviešu valodā, un ar aizrautību apguva Scratch programmu direktores vietnieces informātikas jomā Tatjanas Lukjanovas radošajā darbnīcā par informācijas tehnoloģiju izmantošanu valodu apguvē. Ārzemju kolēģi izteica atzinīgus vārdus vizuālās mākslas skolotājai Olgai Lukaševičai par emocionālā līdzpārdzīvojuma sekmēšanas piemēriem vizuālās mākslas stundās un 6.-8.klašu skolēnu darbu izstādi “Noslēpumainais Rotko”, kurā bija vērojamas skolēnu emocijas krāsās. Sanāksmes dalībniekus patīkami pārsteidza ģimnāzijas interešu izglītības radošo kolektīvu koncerts, kuru sagatavoja skolotājas Svetlana Caune un Inna Chikh.

Par nozīmīgu pasākumu izvērtās sociālo zinību skolotājas Jeļenas Ofmanes organizētais Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums, kur Tautas grāmatu plauktam tika ziedota grāmata ar katras partnerskolas ierakstītu novēlējumu, radot paliekošas atmiņas par projekta ideju un ieguvumiem.
Projekta sanāksmes laikā guvām vērtīgu pieredzi, kas ļāva paskatīties uz mācību procesu no cita skatu punkta. Vērtīgās diskusijās izkristalizējās problēmas un radās jaunas ierosmes mācību stundu pilnveidošanai. Ģimnāzijas ieguvums no šī projekta - interaktīvāks un radošāks mācību process, uzlabota digitālā kompetence, kā arī sekmēta pedagogu sadarbība ideju realizācijā.

Direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska

 

 • 20191003_141357
 • DSC_1760
 • DSC_1761
 • DSC_1764
 • DSC_1777
 • DSC_1788
 • DSC_1832
 • IMG-20190924-WA0050
 • IMG-20190924-WA0053
 • IMG-20190924-WA0056 — копия
 • IMG-20190924-WA0075 — копия
 • IMG-20190924-WA0075
 • IMG-20190925-WA0024 — копия
 • IMG-20190925-WA0024
 • IMG-20190925-WA0026
 • IMG-20190926-WA0014 — копия (2)
 • IMG-20190926-WA0032 — копия
 • IMG-20190927-WA0007
 • IMG-20190927-WA0011

Erasmus+ projekta “Modern Odysseus in the arms of Europe” pedagogu pieredzes vīzīte Portugālē

Laikā no 2019.gada 25. līdz 29. novembrim Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pedagogi Olga Krukovska, Tatjana Lukjanova, Liene Juhņevska, Svetlana Caune, Jeļena Ofmane viesojās Portugālē „Erasmus+” projekta „ MODERN ODYSSEUS IN THE ARMS OF EUROPE ” ietvaros. Šī bija projekta trešā vizīte, kuras galvenais mērķis – iepazīties ar Agrupamento de Escolas de S. João da Talha pieredzi skolēnu no citam valstīm integrēšanā un atbalsta sniegšanā skolēniem ar īpašām vajadzībām.

Vizīte Lisabonas piepilsētā Talhā sākās ar partnerskolas iepazīšanu. Skola izvietota 4 ēkās, kur katrā mācās 300 -400 skolēnu. Skolēni sagaidīja kuplo pedagogu pulku no četrām valstīm ar krāšņu un emocionālu priekšnesumu, kurā bija iesaistīti gandrīz visi sākumskolas posma skolēni. Mūs pārsteidza sirsnīgā attieksme, atmosfēra un viesmīlība.

Projekta darbs turpinājās vairākās darbnīcās, no kurām vienā mēs tikām iepazīstināti ar skolas Moodle platformu skolotāju sadarbībai, metodiskas pieredzes uzkrāšanai un uzdevumu sagatavošanai skolēniem dažādos līmeņos. Skolai ir ļoti liela pieredze atbalsta sniegšanā skolēniem ar īpašām vajadzībām, pedagogi savu darbu veic ar lielu entuziasmu un atbildību.

Vizītes laika bija iespēja iepazīties ar Portugales izglītības sistēmu un skolas specifiku mācību darba organizēšanā. Uzņemošās skolas pedagogi prezentēja savu pieredzi projekta darbu organizēšanā, vecāku un vietējās kopienas iesaistīšanā tā norisē.
Portugāļu partneri radīja pilnīgu priekšstatu par valsts atbalstu imigrantiem, organizējot Talha mazpilsētas bēgļu centra apmeklējumu, kurā uzturas vairākas ģimenes un iebraucēji no Āfrikas valstīm.

Pirms atgriešanās savās valstīs projekta dalībniekiem bija iespēja arī nedaudz apskatīt gleznaino Portugāles dabu, Roka ragā sajust Atlantijas okeāna vējus, nedaudz iepazīt Sintras un Lisabonas skaistākās vietas un nobaudīt nacionālos ēdienus.
Šis brauciens noteikti bija ļoti vērtīgs ikvienam pedagogam. Iegūta jauna pieredze, izmantotas un noteikti uzlabotas angļu valodas zināšanas, IKT prasmes un izbaudīta kultūru dažādība.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06