Projekta apraksts

Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts “Modern Odysseus in the arms of Europe” (Mūsdienu Odisejs Eiropas apskāvienos)
Līguma nr. –2018-1-EL01-KA229-047725_2

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir EUR 19900.00
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekta īstenošana: no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam

Koordinators - 19th Primary School of Katerini - Katerini - Greece

Partneri – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija - Rīga, Latvija
HIGHGATE PRIVATE SCHOOL LIMITED – Nicosia – Cyprus
Escola Pericot – Girona – Spain
Agrupamento de Escolas de São João da Talha - São João da Talha - Portugal
Osnovna skola Majstora Radovana - Trogir – Croatia

Projekta galvenie darbības virzieni:

 • Izglītība
 • sociālā iekļaušana, 
 • nacionālā identitāte, 
 • kritiskā domāšana

Projekta mērķi:

 • Sekmēt vienotas, demokrātiskas labklājības sabiedrības veidošanu , balstoties uz starpkulturu dialogu, stiprinot partnervalstu izglītojamo identitāti multikulturālajā un mainīgajā Eiropā, integrēties tajā, saglabājot katras valsts vēsturisko kultūru.
 • Sadarboties pārrobežu līmenī un apmainīties ar labu un novatorisku praksi un atbalstīt skolotājus sekmīgai dažādības pārvarēšanai klasēs, kā arī iepazīties ar dažādām izglītības programmām.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Projektu komandas darbs un partnerorganizaciju sadarbība.
 • E-platformas izmantošana, projekta partneru savstarpējai informācijas apritei un saziņai.
 • Ārvalstu – partnerskolu pieredzes/ prakses izpēte 6 partnerskolās pedagogu kopējās mācībās. 
 • Integrācijas metodisko mācību materiālu komplektu veidošana.
 • E-grāmatas izveidošana (veiksmīgākie mācību materiāli, skolēnu radošie darbi u.c.)
 • Skolēnu radošās darbības sekmēšana – eseju krājuma izveidošana "Ko nozīmē būt viesmīlīgiem ".
 • Jauniebraucēju skolēnu intervēšana par viņu integrēšanās pieredzi jaunajā izglītības sistēmā, valodas apguves grūtību un veiksmju apzināšanai. 
 • Projekta darbības izvērtēšana atgriezeniskai saitei un pieredzes nodošanai.

Sasniedzami rezultāti:
Skolēniem:

 • Iepazīta savas valsts vēstures un kultūras tradīcijas;
 • Attīstīta kritiskās domāšanas prasme, prasme uzklausīt un pieņemt citādo, sekmēta interese par lasīšanu;
 • Apgūta un pilnveidota radošās rakstīšanas iemaņas;
 • Sekmēta empātija pieņemt citu domas, uzskatus un tiesības;
 • Pilnveidotas sadarbības prasmes kopīga uzdevuma veikšanai, uzņemoties atbildību par kopējo rezultātu;
 • Uzlabotas angļu valodas zināšanas, jēgpilnas un drošas IT izmantošanas prasmes.

Skolotājiem:

 • Paaugstināta pedagogu profesionālā kompetence iecietības un etniskās saskaņas veicināšanā daudzkultūru sabiedrībā, stiprinot pedagogu prasmes jauniebraucēju skolēnu integrācijai sabiedrībā.
 • Balstoties uz partneru pieredzi, izvērtētas jauniebraucēju izglītības vajadzības skolā un saskarsmē ar vietējo sabiedrību. 
 • Izveidoti un apkopoti mācību aktivitāšu piemēri par identitāti un dažādību, valodām un reliģijām, migrācijas un starpkultūru saskarsmes jautājumiem, ieteikumi valodas apguvē, idejas audzināšanas darbam; 
 • Īstenoti publicitātes un ilgtspējas pasākumi, attīstītas pedagogu angļu valodas un IT prasmes.

 

Projekta koordinatores Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā: angļu valodas skolotāja Olga Krukovska un direktora vietniece izglītības jomā Liene Juhnevska.