Pirmie soļi ceļā uz projekta īstenošanu

Angļu filozofs Frānsiss Bēkons reiz teicis: "Pasaule ienīst pārmaiņas, taču tā ir vienīgā lieta, kas bīda progresu." Dažādība skolu vidē un klasēs ir realitāte arī Latvijā, to veido skolēni ar atšķirīgu iepriekšējās dzīvesvietas un izglītības pieredzi, dažādu tautību, rasu, kultūru un reliģisko piederību. Tie ir gan skolēni, kuru vecāki ir pārcēlušies no citām valstīm labākās dzīves meklējumos, gan arī ekonomiskie migranti. Skola ir viens no sabiedrības saliedētājiem un nozīmīgs dalībnieks integrācijas procesos, iekļaujot skolā un sabiedrībā jaunpienācējus, mācot starpkultūru prasmes un attieksmes vietējiem skolēniem, sniedzot zināšanas par cilvēktiesībām plašākai sabiedrībai. Ikviena jauniebraucēju skolēna iekļaušana skolas vidē ir sarežģīts un atbildīgs process. Integrācijas veiksmīgai norisei svarīgi sekmēt skolēnu kritiskās domāšanas prasmes, lai iemācītos analizēt masu saziņas līdzekļos esošo informāciju un jēgpilni lietot IT.

Pedagogu iepriekšējā pieredze šajā jomā ir atšķirīga. Daļa pedagogu jau strādā ar audzēkņiem, kuru ģimenes ieradušās Latvijā no ārpus Eiropas Savienības valstīm, taču daļai pedagogu nav personīgas pieredzes darbā daudzkultūru klasēs, bet ir motivācija apgūt šīs aktuālās zināšanas un pārņemt citu valstu pedagogu pozitīvo pieredzi, kā arī apmeklēt stundas, seminārus un piedalīties diskusijās. Dalība projektā ir iespēja iepazīt citu valstu pieredzi par papildus atbalsta resursiem jauniebraucēju integrēšanā, pārņemt pedagoģiskās darbības elementus , kas jau veiksmīgi darbojas un ir pielāgojami Latvijas izglītības iestādēs mācību procesa uzlabošanai.

Projektā paveiktais

Augusts - Septembris

Partnerskolu pedagogu sadarbība e-vidē projekta uzdevumu precizēšanai un organizēšanai. Detalizēta aktivitāšu plānojuma izstrāde.

Oktobris

Pirmā aktivitāte, kas jau paveikta kopš projekta uzsākšanai ir skolēnu radošo darbu – eseju rakstīšana par iejušanos jauniebrauceju lomā svešā valstī jauniešu tolerances un iejūtības sekmēšanai.
Šajos darbos skolēni sniedza savus ieteikumus par to, kā būtu vieglāk adaptēties dotajā vidē un pārvarēt esošos aizspriedumus, kurus novēro skolas ikdienā.

Projekta idejas popularizēšanai, skolēni tiks iesaistīti projekta logo izveidē un talismana izvirzīšanā, kas ir vissvarīgākais un projekta būtības atspoguļošanai.