Uzņemšanas noteikumi 10.klasē

RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Rīgā 21.03.2017.

Nr. GZO-17-14-nts


RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJAS IZGLĪTOJAMO
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 10., 11., 12. KLASĒ

Izdoti saskaņā ar Vispārējas izglītības likuma 31. pantu,
Ministra kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” un
saskaņā ar 25.09.2012. RZĢ nolikuma Nr. 265, 20. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti 10., 11., 12. klasēs Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā.

II. Uzņemšana ģimnāzijas klasēs

2. Izglītojamiem, kuri pretendē uz uzņemšanu ģimnāzijas 10.-12. klasēs tiek piedāvātas šādas izglītības programmas:

2.1. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (kods 31013021, matemātika un datorzinības);

2.2. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (kods 31013021, ķīmija un bioloģija);

2.3. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma (kods 31012021).

3. Ģimnāzijas 10. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuriem ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izrakstā gada un eksāmenu mācību sasniegumi ir vērtēti ar 5 ballēm un augstāk un kuri ir nokārtojuši ģimnāzijas noteiktos iestājpārbaudījumus.

4. Vispārējās vidējās izglītības programmas uzsāk komplektēt tad, ja iestājpārbaudījumus, saņemot vērtējumu ne zemāku par 50% no maksimālā punktu skaita, ir nokārtojuši vismaz 22 pretendenti. Atsevišķos gadījumos Ģimnāzija var izsludināt papildus uzņemšanu vai slēgt izglītības programmu pretendentu nepietiekamā skaita un /vai nepietiekamās sagatavotības dēļ.

5. Ģimnāzijas 11. un 12. klasēs uz vakantajām vietām uzņem izglītojamos, kuru liecībās mācību sasniegumi ir vērtēti ar 5 ballēm un augstāk un kuri ir nokārtojuši ģimnāzijas ieskaites tajos ģimnāzijas izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi nav mācījušies iepriekšējā izglītības iestādē.

III. Iestājpārbaudījumi

6. Pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem, to norises laikus un vērtēšanas kārtību, izglītības programmu un klašu komplektēšanas laiku un kārtību Ģimnāzija paziņo, publicējot informāciju Ģimnāzijas mājas lapā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem.

7. Iestājpārbaudījumi tiek organizēti rakstiski:

7.1. matemātikā;

IV. Iestājpārbaudījumu komisijas

8. Direktors ar rīkojumu izveido iestājpārbaudījumu komisijas katram iestājpārbaudījumam.

9. Iestājpārbaudījuma komisija:

9.1. izstrādā iestājpārbaudījumu saturu un vērtēšanas kritērijus, kurus apstiprina direktors;

9.2. novērtē pretendentu darbus;

9.3. pretendentu iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu izsaka procentos no maksimāli iegūstamā punktu skaita;

9.4. iestājpārbaudījumu rezultātus ieraksta protokolā, kuru paraksta visi komisijas locekļi, to apstiprina direktors un izsniedz Uzņemšanas komisijai.

V. Iestājpārbaudījuma organizācija un norise

10. Izglītojamo uzņemšana ģimnāzijā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iestājpārbaudījumu rezultātus.

11. Pirms iestājpārbaudījumiem izglītojamie noteiktajā laikā piesakās uz pārbaudījumu kārtošanu 10. klasēs.

12. Iestājpārbaudījumu darbos netiek iekļautas ziņas par izglītojamā personu. Darbus šifrē un atšifrē Uzņemšanas komisija. Katru darbu vērtē vismaz divi Iestājpārbaudījumu komisijas locekļi.

13. Iestājpārbaudījumu rezultātus ieraksta protokolā, kuru paraksta visi iestājpārbaudījuma komisijas locekļi, konkursa rezultātus apkopo un izziņo Uzņemšanas komisija.

14. Strīdu gadījumā par iestājpārbaudījuma vērtējumu izglītojamā vecāki vai pilngadīgs izglītojamais pēc rakstveida pārbaudījuma rezultātu paziņošanas var iesniegt Uzņemšanas komisijai apelāciju ne vēlāk kā 2 darbadienu laikā.

15. Par iestājpārbaudījumu un konkursa rezultātiem izglītojamos un vecākus ģimnāzija informē 5 darbadienu laikā pēc iestājpārbaudījumu noslēguma.

VI. Uzņemšanas komisijas darbība

16. Izglītojamo uzņemšanu ģimnāzijas 10. klasēs visās izglītības programmās organizē uzņemšanas komisija, kuras sastāvu un darba laiku katru gadu ar rīkojumu nozīmē ģimnāzijas direktors. Uzņemšanas komisijas darbā ar novērotāja tiesībām var piedalīties ģimnāzijas padomes ieteiktie vecāku pārstāvji.

17. Uzņemšanas komisija:

17.1. uzņem skolēnu iesniegumus, pieņem nepieciešamos izglītības dokumentus;

17.2. izskata iestājpārbaudījuma rezultātus pretendentiem uz visām programmām;

17.3. pamatojoties uz šo noteikumu 3. un 4. punktiem sagatavo uzņemšanas komisijas lēmumu par izglītojamo ieskaitīšanu ģimnāzijas klasēs;

17.4. divu dienu laikā pēc dokumentu pieņemšanas beigām ziņo par izglītojamo ieskaitīšanu 10. klasē vai atteikumu, un izvieto uzņemto izglītojamo sarakstus ģimnāzijas informācijas stendā un mājas lapā.

VII. Dokumentu pieņemšana

18. Nedēļas laikā pēc paziņojuma par uzņemšanu 10.klasē, izglītojamais iesniedz ģimnāzijā šādus dokumentus:

18.1. direktoram adresētu izglītojamā personīgo iesniegumu, tajā norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītojamā deklarēto dzīvesvietu mācību laikā un izvēlēto izglītības programmu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

18.2. apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas (pēc tās salīdzināšanas ar oriģinālu);

18.3. valsts valodas sertifikāta kopiju (pēc tā salīdzināšanas ar oriģinālu)

18.4. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

18.5. izglītojamā medicīnisko karti 026/u un potēšanas karti 063/u.

19. Piesakoties mācībām ģimnāzijas 11. un 12.klasē, izglītojamais iesniedz šādus dokumentus:

19.1. direktoram adresētu izglītojamā personīgo iesniegumu, tajā norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītojamā deklarēto dzīvesvietu mācību laikā un izvēlēto izglītības programmu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

19.2. liecību vai sekmju izrakstu, ja izglītojamais maina skolu mācību gada laikā;

19.3. izziņu par iepriekš apgūto izglītības programmas daļu un nokārtotajiem valsts pārbaudes darbiem;

19.4. izglītojamā personas lietu;

19.5. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.6. izglītojamā medicīnisko karti 026/u, potēšanas karti 063/u un medicīnas izziņu 086/u.

20. Skolas vadība, pieņemot dokumentus attiecīgajā klasē un īstenojamajā izglītības programmā, iepazīstina vecākus (aizbildņus) un skolēnus ar šādiem dokumentiem:

20.1. skolas akreditācijas apliecību;

20.2. skolas reģistrācijas apliecību;

20.3. izglītības programmas akreditācijas apliecību;

20.4. skolas nolikumu;

20.5. skolas iekšējās kārtības noteikumiem;

20.6. skolas licencētām izglītības programmām.

VIII. Izglītojamo ieskaitīšana

21. Izglītojamo uzņem Ģimnāzijā noteiktā izglītības programmā un klasē ar direktora rīkojumu, ja:

21.1. Uzņemšanas komisija ir paziņojusi konkursa rezultātus;

21.2. iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

22. Ģimnāzijas vadība nodrošina, ka pēc rīkojuma izdošanas par izglītojamā uzņemšanu ģimnāzijā attiecīgajā izglītības programmā uz kārtējā mācību gada 1. septembri informācija par izglītojamo līdz 20. augustam tiek ierakstīta izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā un ievadīta un aktualizēta Valsts izglītības informācijas sistēmā.

23. Ja izglītojamais nozīmētā laikā nenodod nepieciešamus dokumentus, viņa vieta netiek saglabāta.

24. Par 11. un 12. klases izglītojamo ieskaitīšanu ģimnāzijā lēmumu pieņem ģimnāzijas direktors.

IX. Izglītojamo uzņemšanas noteikumu un grozījumu pieņemšanas kārtība

25. Izglītojamo uzņemšanas noteikumus un grozījumus apspriež un priekšlikumus iesniedz metodiskā padome.

26. Izglītojamo uzņemšanas noteikumus un grozījumus saskaņo ar Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentu.

27. Līdz ar Izglītojamo uzņemšanas noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2012. gada 10. maijā Izglītojamo uzņemšanas noteikumi Nr. 40-g.

 

Direktore S. Semenko


Iestājpārbaudījums:

  • Pieteikties iestājpārbaudījumam sākot no 2018.gada 24. aprīli līdz 11. maijam elektroniski;
  • 2018. gada 12. maijā 10:00 notiks iestājpārbaudījuma tests matemātikā.

Atvērto durvju diena vecākiem: 2018. gada 07. aprīlī 10:00.

 

Dokumentu iesniegšana 10. klasē notiek
2018. gada ___. jūnijā no 9:00 līdz 14:00.

Tiek pieņemti 10.klasē tikai tie skolēni, kuri nokārtojuši iestājpārbaudijumu.