Описание проекта

Erasmus+ KA2 stratēģiskais skolu sadarbības partnerību projekts “Modern Odysseus in the arms of Europe” (Mūsdienu Odisejs Eiropas apskāvienos)
Līguma nr. –2018-1-EL01-KA229-047725_2

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir EUR 19900.00
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projekta īstenošana: no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.augustam

Koordinators - 19th Primary School of Katerini - Katerini - Greece

Partneri – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija - Rīga, Latvija
HIGHGATE PRIVATE SCHOOL LIMITED – Nicosia – Cyprus
Escola Pericot – Girona – Spain
Agrupamento de Escolas de São João da Talha - São João da Talha - Portugal
Osnovna skola Majstora Radovana - Trogir – Croatia

Projekta galvenie darbības virzieni:

 • Izglītība
 • sociālā iekļaušana, 
 • nacionālā identitāte, 
 • kritiskā domāšana

Projekta mērķi:

 • Sekmēt vienotas, demokrātiskas labklājības sabiedrības veidošanu , balstoties uz starpkulturu dialogu, stiprinot partnervalstu izglītojamo identitāti multikulturālajā un mainīgajā Eiropā, integrēties tajā, saglabājot katras valsts vēsturisko kultūru.
 • Sadarboties pārrobežu līmenī un apmainīties ar labu un novatorisku praksi un atbalstīt skolotājus sekmīgai dažādības pārvarēšanai klasēs, kā arī iepazīties ar dažādām izglītības programmām.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Projektu komandas darbs un partnerorganizaciju sadarbība.
 • E-platformas izmantošana, projekta partneru savstarpējai informācijas apritei un saziņai.
 • Ārvalstu – partnerskolu pieredzes/ prakses izpēte 6 partnerskolās pedagogu kopējās mācībās. 
 • Integrācijas metodisko mācību materiālu komplektu veidošana.
 • E-grāmatas izveidošana (veiksmīgākie mācību materiāli, skolēnu radošie darbi u.c.)
 • Skolēnu radošās darbības sekmēšana – eseju krājuma izveidošana "Ko nozīmē būt viesmīlīgiem ".
 • Jauniebraucēju skolēnu intervēšana par viņu integrēšanās pieredzi jaunajā izglītības sistēmā, valodas apguves grūtību un veiksmju apzināšanai. 
 • Projekta darbības izvērtēšana atgriezeniskai saitei un pieredzes nodošanai.

Sasniedzami rezultāti:
Skolēniem:

 • Iepazīta savas valsts vēstures un kultūras tradīcijas;
 • Attīstīta kritiskās domāšanas prasme, prasme uzklausīt un pieņemt citādo, sekmēta interese par lasīšanu;
 • Apgūta un pilnveidota radošās rakstīšanas iemaņas;
 • Sekmēta empātija pieņemt citu domas, uzskatus un tiesības;
 • Pilnveidotas sadarbības prasmes kopīga uzdevuma veikšanai, uzņemoties atbildību par kopējo rezultātu;
 • Uzlabotas angļu valodas zināšanas, jēgpilnas un drošas IT izmantošanas prasmes.

Skolotājiem:

 • Paaugstināta pedagogu profesionālā kompetence iecietības un etniskās saskaņas veicināšanā daudzkultūru sabiedrībā, stiprinot pedagogu prasmes jauniebraucēju skolēnu integrācijai sabiedrībā.
 • Balstoties uz partneru pieredzi, izvērtētas jauniebraucēju izglītības vajadzības skolā un saskarsmē ar vietējo sabiedrību. 
 • Izveidoti un apkopoti mācību aktivitāšu piemēri par identitāti un dažādību, valodām un reliģijām, migrācijas un starpkultūru saskarsmes jautājumiem, ieteikumi valodas apguvē, idejas audzināšanas darbam; 
 • Īstenoti publicitātes un ilgtspējas pasākumi, attīstītas pedagogu angļu valodas un IT prasmes.

 

Projekta koordinatores Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā: angļu valodas skolotāja Olga Krukovska un direktora vietniece izglītības jomā Liene Juhnevska.

Шаги реализации проекта

Angļu filozofs Frānsiss Bēkons reiz teicis: "Pasaule ienīst pārmaiņas, taču tā ir vienīgā lieta, kas bīda progresu." Dažādība skolu vidē un klasēs ir realitāte arī Latvijā, to veido skolēni ar atšķirīgu iepriekšējās dzīvesvietas un izglītības pieredzi, dažādu tautību, rasu, kultūru un reliģisko piederību. Tie ir gan skolēni, kuru vecāki ir pārcēlušies no citām valstīm labākās dzīves meklējumos, gan arī ekonomiskie migranti. Skola ir viens no sabiedrības saliedētājiem un nozīmīgs dalībnieks integrācijas procesos, iekļaujot skolā un sabiedrībā jaunpienācējus, mācot starpkultūru prasmes un attieksmes vietējiem skolēniem, sniedzot zināšanas par cilvēktiesībām plašākai sabiedrībai. Ikviena jauniebraucēju skolēna iekļaušana skolas vidē ir sarežģīts un atbildīgs process. Integrācijas veiksmīgai norisei svarīgi sekmēt skolēnu kritiskās domāšanas prasmes, lai iemācītos analizēt masu saziņas līdzekļos esošo informāciju un jēgpilni lietot IT.

Pedagogu iepriekšējā pieredze šajā jomā ir atšķirīga. Daļa pedagogu jau strādā ar audzēkņiem, kuru ģimenes ieradušās Latvijā no ārpus Eiropas Savienības valstīm, taču daļai pedagogu nav personīgas pieredzes darbā daudzkultūru klasēs, bet ir motivācija apgūt šīs aktuālās zināšanas un pārņemt citu valstu pedagogu pozitīvo pieredzi, kā arī apmeklēt stundas, seminārus un piedalīties diskusijās. Dalība projektā ir iespēja iepazīt citu valstu pieredzi par papildus atbalsta resursiem jauniebraucēju integrēšanā, pārņemt pedagoģiskās darbības elementus , kas jau veiksmīgi darbojas un ir pielāgojami Latvijas izglītības iestādēs mācību procesa uzlabošanai.

Projektā paveiktais

Augusts - Septembris

Partnerskolu pedagogu sadarbība e-vidē projekta uzdevumu precizēšanai un organizēšanai. Detalizēta aktivitāšu plānojuma izstrāde.

Oktobris

Pirmā aktivitāte, kas jau paveikta kopš projekta uzsākšanai ir skolēnu radošo darbu – eseju rakstīšana par iejušanos jauniebrauceju lomā svešā valstī jauniešu tolerances un iejūtības sekmēšanai.
Šajos darbos skolēni sniedza savus ieteikumus par to, kā būtu vieglāk adaptēties dotajā vidē un pārvarēt esošos aizspriedumus, kurus novēro skolas ikdienā.

Projekta idejas popularizēšanai, skolēni tiks iesaistīti projekta logo izveidē un talismana izvirzīšanā, kas ir vissvarīgākais un projekta būtības atspoguļošanai.