Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Erasmus+ projekta “Modern Odysseus in the arms of Europe” pedagogu uzņemšana Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā

Erasmus projketa logotips

2019.gada 23.- 27.septembrim Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā norisinājās Erasmus+ projekta “Modern Odysseus in the arms of Europe” partnerskolu pedagogu trešā tikšanās. Šī projekta galvenais mērķis - pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci skolēnu empātijas un tolerances sekmēšanai, attīstot prasmi pieņemt citādo, kā arī sekmēt pozitīvās pieredzes popularizēšanu par atbalsta pasākumu īstenošanu jauniebraucēju skolēnu veiksmīgai iekļaušanai skolā.
Nedēļas laikā projekta koordinatoru - Olgas Krukovskas un Lienes Juhņevskas vadībā tika radīta iespēja pedagogiem no Spānijas, Grieķijas, Horvātijas un Portugāles iepazīties ar Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pieredzi emigrējušo vai reemigrējušo skolēnu integrēšanā un labās prakses piemēriem valodu apguvē sekmīgai izglītības ieguvei.

Pedagogi vēroja un iesaistījās angļu valodas un sociālo zinību mācību stundās, kuras vadīja pedagogi Jeļena Beketova un Marija Škutāne. Viesus pārsteidza mūsu 5.-6.klašu skolēnu teicamās angļu valodas prasmes debašu kluba nodarbībā angļu valodā pedagogu Jevgēnijas Urbānes- Orbānes un Kristīnes Gluhovas vadībā. Partnerskolas pedagogi iejutās jauniebraucēju lomā, apgūstot pirmos vārdus latviešu valodā, un ar aizrautību apguva Scratch programmu direktores vietnieces informātikas jomā Tatjanas Lukjanovas radošajā darbnīcā par informācijas tehnoloģiju izmantošanu valodu apguvē. Ārzemju kolēģi izteica atzinīgus vārdus vizuālās mākslas skolotājai Olgai Lukaševičai par emocionālā līdzpārdzīvojuma sekmēšanas piemēriem vizuālās mākslas stundās un 6.-8.klašu skolēnu darbu izstādi “Noslēpumainais Rotko”, kurā bija vērojamas skolēnu emocijas krāsās. Sanāksmes dalībniekus patīkami pārsteidza ģimnāzijas interešu izglītības radošo kolektīvu koncerts, kuru sagatavoja skolotājas Svetlana Caune un Inna Chikh.

Par nozīmīgu pasākumu izvērtās sociālo zinību skolotājas Jeļenas Ofmanes organizētais Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums, kur Tautas grāmatu plauktam tika ziedota grāmata ar katras partnerskolas ierakstītu novēlējumu, radot paliekošas atmiņas par projekta ideju un ieguvumiem.
Projekta sanāksmes laikā guvām vērtīgu pieredzi, kas ļāva paskatīties uz mācību procesu no cita skatu punkta. Vērtīgās diskusijās izkristalizējās problēmas un radās jaunas ierosmes mācību stundu pilnveidošanai. Ģimnāzijas ieguvums no šī projekta - interaktīvāks un radošāks mācību process, uzlabota digitālā kompetence, kā arī sekmēta pedagogu sadarbība ideju realizācijā.

Projekta dalībvalstu karogi

Direktores vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska