Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija īsteno projektu ” PuMPuRS”

Projekta PuMPuRS logo

2019./2020.mācību gada oktobrī Rīgas Zolitūdes ģimnāzija ir uzsākusi dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – PuMPuRS. Tā ietvaros ģimnāzijā dažādus atbalsta pasākumus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai/novēršanai nodrošināja 43 skolēniem no 5. līdz 12.klasei. Atbalsta nodrošināšanai projektā tika iesaistīti 26 ģimnāzijas pedagogi.

Atbilstoši konkrētā izglītojamā situācijai un riskiem, katram no šiem skolēniem pedagogi ir izveidojuši individuālo atbalsta plānu vienam semestrim, kurus pēc nepieciešamības, var pārskatīt un turpināt realizēt nākamajos semestros ilgtermiņā līdz pat projekta beigām- 2022.gada 31.decembrim. Visbiežāk šajā semestrī tika izmantota iespēja saņemt papildu individuālās konsultācijas mācību priekšmetos – matemātikā, latviešu valodā, ķīmijā, fizikā un bioloģijā. Projektā tika nodrošināts arī pedagoga palīga un sociālā pedagoga atbalsts gan mācīšanās prasmju un pašdisciplīnas prasmju pilnveidei, gan konfliktu risinājumam ar klasesbiedriem, agresijas mazināšanai, motivācijas sekmēšanai.

Iesaistīties projektā tiek piedāvāts gadījumos, kad skolēns kādā no mācību priekšmetiem var saņemt nepietiekamus vērtējumus mācīšanās grūtību dēļ, iepriekšējā apguves posmā iekavētas mācības vai zemu mācību sasniegumu dēļ, vai latviešu valodas grūtību dēļ apgrūtināta mācību priekšmetu apguve latviski.

Atsauksmes par projektu gan no pedagogiem, gan skolēniem pēc pirmā aizvadītā mācību semestra ir pozitīvas. Izglītojamie un vecāki atzīst, ka konsultācijas ir ļoti noderīgas un labprāt turpinās sadarboties ar pedagogiem.
Vairāk informācijas par projektu atrodama mājas lapā http://www.pumpurs.lv

Sagatavoja projekta koordinatore, direktora vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska

Atbalsta grupas informācija