Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Ģimnāzijas darbības pamatmērķi

Ģimnāzijas vīzija: Mūsdienīga, konkurētspējīga, tradīcijām bagāta skola, kurā skolēnu mācību rezultāts ir lietpratība, un ir radīta vide individuālo spēju attīstībai. 

Ģimnāzijas misija: Nodrošināt katram skolēnam mūsdienīgu, kompetencēs balstītu, izglītību, un veidot vidi individuālo spēju attīstībai. 

Skolas vērtības: sadarbība, radošums, mācīšanās iedziļinoties, pozitīva attieksme, tradīcijas.

Ģimnāzijas mērķi:

1. Nodrošināt skolēniem kvalitatīvu izglītību saskaņā ar valsts izglītības standartos noteiktajām prasībām. 

2. Sekmēt skolēnu pilsonisko līdzdalību Ģimnāzijas, vietējās kopienas un valsts dzīvē. 

3. Mērķtiecīgi veidot izglītojamiem prasmi patstāvīgi mācīties, pilnveidoties, motivēt viņus mūžizglītībai un apzinātai karjerai. 

4. Nodrošināt skolēniem iespējas padziļināti apgūt matemātikas un dabaszinātņu saturu.