Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Projekts “PuMPuRS” turpinās arī attālinātajās mācībās!

Fotogrāfijas skolas stenda par projektu

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 2020./2021. mācību gadā turpina dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Projekta ietvaros individuālās konsultācijas saņem 5.-12.klašu skolēni, ar kuriem strādā profesionāla pedagogu komanda: sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, krievu valodas, datorikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas skolotāji.

Visbiežāk tiek izmantota iespēja sniegt papildu individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos. Tā piemēram, šī mācību gada 1.semestrī 25 skolēni saņēma atbalstu matemātikas pamatprasmju apguvei, savukārt 22 skolēni pilnveidoja latviešu valodas prasmes. Tāpat pieprasījums ir angļu un krievu valodas apguvei un sociālā pedagoga un pedagoga palīga konsultācijām. Visvairāk papildu konsultācijas mācību priekšmetos un atbalstu mācību stundās saņem 5.- 8.kl. skolēni. Projektā šobrīd ir iesaistīti 54 skolēni un 35 pedagogi.

Gandarījums par ikvienu skolēnu, kuram vērojami panākumi un sekmju uzlabojumi mācībās, taču ir gadījumi, kad uzlabojumu nav. Tam par iemeslu var būt gan klases biedru negatīvā ietekme, gan arī paša skolēna nepietiekamā motivācija - īpaši, kad, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus ārkārtējās situācijas laikā, skolēniem konsultatīvais atbalsts tiek sniegts attālināti, un ne visiem skolēniem ir pietiekama griba un pašdisciplīna, lai iesaistītos MS Teams attālinātajās konsultācijās. Tāpēc ļoti svarīgs faktors ir tieši vecāku līdzatbildība, ieinteresētība un atbalsts sava bērna izaugsmē, mācību snieguma uzlabošanā.
Vairāk informācijas par projektu atrodama mājas lapā http://www.pumpurs.lv

Sagatavoja projekta koordinatore, direktora vietniece
izglītības jomā Liene Juhņevska

Projekta darbība turpinās!

Projekta PuMPurs logo

2019./2020. mācību gada 2.semestrī Rīgas Zolitūdes ģimnāzija turpināja dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Skolniece - rada like 

Projekta ietvaros individuālās atbalsta konsultācijas 2.semestrī saņēma nu jau 51 skolēns (5.-12.klasei), ar kuriem strādāja profesionāla pedagogu komanda: psihologs, sociālais pedagogs un matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, krievu valodas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas skolotāji – kopumā 29 pedagogi.

Iespējamais atbalsts individuālajās konsultācijās ir plašs – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura skaidrojumā. Lielākoties, pedagogu - konsultantu atbalsts tika nodrošināts matemātikā un latviešu valodā. Nozīmīgu atbalstu sniedza pedagoga palīgi, kuri gan mācību stundās, gan arī ārpus tām palīdzēja apgūt skolēnam piemērotā darba tempā mācību stundā nesaprasto, sagatavot un iemācīties izmantot atgādnes mācību satura sekmīgai apguvei, motivēja regulāri sagatavoties stundām, sekmēja plānošanas un pašdisciplīnas prasmju pilnveidošanos. 

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lielākā daļa atbalsta konsultāciju 13.martā tika pārtrauktas, bet pedagogi J.Muravska, N.Popova, Ļ.Volkova, M.Brauna, M.Guseva, sākot no 1.aprīļa turpināja sniegt atbalsta konsultācijas attālināti 10 skolēniem. Komunikācijai tika izmantoti elektroniskie saziņas rīki: e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Skype, e-pasts, Zoom u.c. 

Visas iesaistītās puses- skolēni, vecāki un arī pedagogi pozitīvi novērtē projekta ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Skolēni bija pārliecināti, ka saņems palīdzību, atbalstu, jo ar pedagogiem ir izveidojušās uzticamas attiecības. Skolēniem sniegtais atbalsts palīdzēja būt sekmīgiem, pārvarēt visas grūtības un veiksmīgi pabeigt mācību gadu.

Vairāk informācijas par projektu atrodama mājas lapā http://www.pumpurs.lv

Sagatavoja projekta koordinatore, direktora vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija īsteno projektu ” PuMPuRS”

Projekta PuMPuRS logo

2019./2020.mācību gada oktobrī Rīgas Zolitūdes ģimnāzija ir uzsākusi dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" – PuMPuRS. Tā ietvaros ģimnāzijā dažādus atbalsta pasākumus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai/novēršanai nodrošināja 43 skolēniem no 5. līdz 12.klasei. Atbalsta nodrošināšanai projektā tika iesaistīti 26 ģimnāzijas pedagogi.

Atbilstoši konkrētā izglītojamā situācijai un riskiem, katram no šiem skolēniem pedagogi ir izveidojuši individuālo atbalsta plānu vienam semestrim, kurus pēc nepieciešamības, var pārskatīt un turpināt realizēt nākamajos semestros ilgtermiņā līdz pat projekta beigām- 2022.gada 31.decembrim. Visbiežāk šajā semestrī tika izmantota iespēja saņemt papildu individuālās konsultācijas mācību priekšmetos – matemātikā, latviešu valodā, ķīmijā, fizikā un bioloģijā. Projektā tika nodrošināts arī pedagoga palīga un sociālā pedagoga atbalsts gan mācīšanās prasmju un pašdisciplīnas prasmju pilnveidei, gan konfliktu risinājumam ar klasesbiedriem, agresijas mazināšanai, motivācijas sekmēšanai.

Iesaistīties projektā tiek piedāvāts gadījumos, kad skolēns kādā no mācību priekšmetiem var saņemt nepietiekamus vērtējumus mācīšanās grūtību dēļ, iepriekšējā apguves posmā iekavētas mācības vai zemu mācību sasniegumu dēļ, vai latviešu valodas grūtību dēļ apgrūtināta mācību priekšmetu apguve latviski.

Atsauksmes par projektu gan no pedagogiem, gan skolēniem pēc pirmā aizvadītā mācību semestra ir pozitīvas. Izglītojamie un vecāki atzīst, ka konsultācijas ir ļoti noderīgas un labprāt turpinās sadarboties ar pedagogiem.
Vairāk informācijas par projektu atrodama mājas lapā http://www.pumpurs.lv

Sagatavoja projekta koordinatore, direktora vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska

Atbalsta grupas informācija