Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Izglītības procesa dokumentācija

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums

Dokumentācija par drošības jautājumiem

Izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanas kārtība Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā Nr.GZO-23-19-nts 18.09.2023. (lasīt šeit)

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu (lasīšanai NOSPIEST ŠEIT)

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē (lasīšanai NOSPIEST ŠEIT)

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē darbiniekus un izglītojamos par iestādes drošības noteikumiem skolas ēkas pārbūves laikā (lasīšanai NOSPIEST ŠEIT)

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas noteikumi par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību. (lasīšanai NOSPIEST ŠEIT)

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas noteikumi par ugunsdrošību. (lasīšanai NOSPIEST ŠEIT)

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas noteikumi par elektrodrošību.(lasīšanai NOSPIEST ŠEIT)

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanu. (lasīšanai NOSPIEST ŠEIT)

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas noteikumi par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās.(lasīšanai NOSPIEST ŠEIT)

Rīgas ģimnāzijas noteikumi par drošību citos izglītības iestādes organizētājos pasākumos.(lasīšanai NOSPIEST ŠEIT)

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas kārtība par drošības noteikumiem brīvlaikā (lasīšanai NOSPIEST ŠEIT)

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas noteikumi par drošību sporta sacensībās un nodarbībās. (lasīšanai NOSPIEST ŠEIT)