Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas jaunā korpusa foto

Projekta darbība turpinās!

Projekta PuMPurs logo

2019./2020. mācību gada 2.semestrī Rīgas Zolitūdes ģimnāzija turpināja dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Skolniece - rada like 

Projekta ietvaros individuālās atbalsta konsultācijas 2.semestrī saņēma nu jau 51 skolēns (5.-12.klasei), ar kuriem strādāja profesionāla pedagogu komanda: psihologs, sociālais pedagogs un matemātikas, latviešu valodas, angļu valodas, krievu valodas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas skolotāji – kopumā 29 pedagogi.

Iespējamais atbalsts individuālajās konsultācijās ir plašs – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura skaidrojumā. Lielākoties, pedagogu - konsultantu atbalsts tika nodrošināts matemātikā un latviešu valodā. Nozīmīgu atbalstu sniedza pedagoga palīgi, kuri gan mācību stundās, gan arī ārpus tām palīdzēja apgūt skolēnam piemērotā darba tempā mācību stundā nesaprasto, sagatavot un iemācīties izmantot atgādnes mācību satura sekmīgai apguvei, motivēja regulāri sagatavoties stundām, sekmēja plānošanas un pašdisciplīnas prasmju pilnveidošanos. 

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lielākā daļa atbalsta konsultāciju 13.martā tika pārtrauktas, bet pedagogi J.Muravska, N.Popova, Ļ.Volkova, M.Brauna, M.Guseva, sākot no 1.aprīļa turpināja sniegt atbalsta konsultācijas attālināti 10 skolēniem. Komunikācijai tika izmantoti elektroniskie saziņas rīki: e-klase, mobilā aplikācija WhatsApp, Skype, e-pasts, Zoom u.c. 

Visas iesaistītās puses- skolēni, vecāki un arī pedagogi pozitīvi novērtē projekta ieguldījumu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Skolēni bija pārliecināti, ka saņems palīdzību, atbalstu, jo ar pedagogiem ir izveidojušās uzticamas attiecības. Skolēniem sniegtais atbalsts palīdzēja būt sekmīgiem, pārvarēt visas grūtības un veiksmīgi pabeigt mācību gadu.

Vairāk informācijas par projektu atrodama mājas lapā http://www.pumpurs.lv

Sagatavoja projekta koordinatore, direktora vietniece izglītības jomā Liene Juhņevska